กิจกรรมสถานศึกษาพอเพียง
ส่งเสริมสุขภาพ


ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม


ส่งเสริมการหารายได้ระหว่างเรียน

ส่งเสริมการเสียสละและบำเพ็ญประโยชน์


ส่งเสริมสืบสานวัฒนธรรม

ส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
กลับหน้าเมนูหลัก

Contact webmaster : sae_wa@hotmail.com