วิจัยในชั้นเรียน
                          


 1. รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์เรื่องการเคลื่อนที่ในแนวตรง การเคลื่อนที่ในแนวตรงของนักเรียน
     ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเกาะยาววิทยา  เผยแพร่ 25 มี.ค. 2554

 2. การพัฒนากระบวนการเรียนรู้เชิงประจักษ์ด้วยตนเองจากถังหมักปุ๋ยในหน่วย การเรียนรู้ถังหมักรีไซเคิลของนักเรียน
     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเกาะยาววิทยา  เผยแพร่ 25 มี.ค. 2554                    

 3. การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ี่ 3/2  ที่ได้รับการสอน โดยใช้แบบฝึกทักษะ
     กระบวนการคิดวิเคราะห์  เผยแพร่ 25 มี.ค. 2554
    
 4. ผลการใช้แบบฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์บทเพลง  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  โรงเรียนเกาะยาววิทยา
     เผยแพร่ 25 มี.ค. 2554

 5. ผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะกระบวนการคิด เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
     โรงเรียนเกาะยาววิทยา   เผยแพร่ 25 มี.ค. 2554 

 6. การใช้แบบฝึกพัฒนาทักษะการคิดแก้ปัญหาในการทำงานจากการประกอบเหล็กดัด  วิชาช่างเชื่อมไฟฟ้าเบื้องต้นของนักเรียน
     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  เผยแพร่ 25 มี.ค. 2554

 7. การพัฒนาทักษะกระบวนการคิด เรื่องการให้เหตุผล  วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
    เผยแพร่ 25 มี.ค. 2554

 8. การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปด้วย โปรแกรมMicrosoft office PowerPoint
     เรื่องการแทรกแผนภูมิกราฟ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3  เผยแพร่ 25 มี.ค. 2554

 9. ผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะเพื่อพัฒนากระบวนการคิด เรื่องพระอภัยมณี ตอนพระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อสมุทร สำหรับนักเรียน
     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนเกาะยาววิทยา  เผยแพร่ 25 มี.ค. 2554

 10. การใช้แบบฝึกเสริมทักษะ เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การวัดพื้นที่ ของนักเรียน 
      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  โรงเรียนเกาะยาววิทยา  เผยแพร่ 25 มี.ค. 2554

 11. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาธุรกิจอาหาร  ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ใช้การสอน  เผยแพร่ 25 มี.ค. 2554

 12. การศึกษาการเขียนอธิบายคำประพันธ์ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  เผยแพร่ 25 มี.ค. 2554
 
 13. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
      ที่เรียนแบบร่วมมือกับการสอนแบบอธิบายและชี้แจงเหตุผล  เผยแพร่ 25 มี.ค. 2554

 14. ผลการทดลองใช้บทเรียนสำเร็จรูป    เรื่อง  Present  Simple  Tense ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1
      เผยแพร่ 25 มี.ค. 2554

 15. ผลการใช้แบบฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์การขึ้นพรหมนั่งและพรหมยืนวิชากระบี่กระบอง  เผยแพร่ 25 มี.ค. 2554

 16. การใช้วิธีการสอนภาษาอังกฤษแบบโครงงานเพื่อพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษและทักษะการคิด ของนักเรียน
      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนเกาะยาววิทยา จังหวัดพังงา  เผยแพร่ 25 มี.ค. 2554               

 17. การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้ รับการสอน โดยใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร
      เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์  เผยแพร่ 25 มี.ค. 2554

 18. การศึกษาวิธีคิดโดยใช้แบบฝึกการคิด ใช้วรรณกรรมและวรรณคดีไทยเป็นแกน

 19. ผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อฝึกการคิดวิเคราะห์ เรื่องอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
      ปีที่ 5 โรงเรียนเกาะยาววิทยา  เผยแพร่ 25 มี.ค. 2554

 20. รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมฝึกทักษะเพื่อพัฒนากระบวนการคิด เรื่อง การอ่านเชิงวิเคราะห์  สำหรับนักเรียน
      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  เผยแพร่ 25 มี.ค. 2554
 
 21. 
รายงานการสร้างและทดลองการใช้แบบฝึกทักษะการประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์ประกอบการสอน เรื่องประดิดประดอย
      ร้อยมาลัยกลม  กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  เผยแพร่ 28 ม.ค. 2555
ี่


                                                                                         กลับหน้าแรก 
Contact webmaster : sae_wa@hotmail.com